Текст песни Malnatt - Siamo Galli

Просмотров: 19
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Malnatt - Siamo Galli, а также перевод песни и видео или клип.
Méll e méll ân fà i Vilanoviàn
con i Etróssc i vivèven bän,
Una ziviltè tótta d artigiàn
sänza guèra e sänza padrån.
Mo dal Setentriån i migrèven zå
i demòni ciamè Gâl Bå,
Pòpol ed guerîr ch'i an depredè
la padèna pió gran zitè.
Amâbil cómm l'urtîga al cûl
un Zélt l'era pròpri dûr:
Fénna la tèsta, gròs al brâz,
ma col tåuren brîsa pr un câz.
Nå artigianè, såul cuntadén:
al cumêrzi l andé in pantàn.
Mo l'Inpêr Rumàn l êra instizé
e al mandé trai mélla suldè.
par concuistèr la zitè ocupè
e fèren un Pruteturè.
Bononia pó la dvinté di Rumàn
mo dl inpêr la s lavèva äl man.
Ancåura incû int i Bulgnîs
as vadd quelcôsa ed Zêlt:
L amåur par la bûrla e pr al zûg
e brîsa ûltum un côr ed fûg.
Mell электронной МеллfÀ я Vilanoviàn
 кон я Etróssc я vivèven запрет ,
 Уна ziviltè Totta d ARTIGIAN
 санза Guera электронной санза padrån .
 Мо дал Setentriån я migrèven ZA
 я demòni ciamè Гал BA ,
 Пополь ред guerîr циdepredè
 ла padèna Пио бабушка Zite .
 Amâbil Comm l' urtîga аль куль
 ООН Zelt l' эра правах собственности Дур :
 Fénna ла Testa , Грос аль Браз ,
 ма кол Tauren Brisa пр ООН Caz .
 Na artigianè , Саул cuntadén :
 аль cumêrzi л и е в pantàn .
 Мо l' Inpêr Ruman л эпохи instizé
 е аль Манде траи MELLA Сульдэ .
 номинальная concuistèr ла Zite ocupè
 е Ферен ип Pruteturè .
 Бононии PO ла dvinté ди Ruman
 мо дл, inpêr ла ы lavèva Аль человек .
 Ancåura INCU INT I Bulgnîs
 как vadd quelcôsa ред Zelt :
 L amåur номинальной ла Burla е пр аль Цуг
 е Brisa ûltum ООН Кор ред духота .
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет